คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายหงส์ สุวะจี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญหลาย นิลพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร คันธะเนตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0837279579
ชื่อ-นามสกุล : นายหวิน ตุละโก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0898468922
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเถิง สุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี สิงห์ไสล
ตำแหน่ง : กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลจันทร์ แก้วศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร สาทำโล
ตำแหน่ง : กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไหว ตุละโก
ตำแหน่ง : กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางคำปุ่น จารุการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ทัศนีย์ แก้วงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ สรจักร
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา หมู่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ กาสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา หมู่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี นนท์ศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา หมู่ 17
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร ไชยรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา หมู่ 18
ชื่อ-นามสกุล : นายเนือง สุวะจี
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา หมู่ 18
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัด คำเพราะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการฤทธิ ปัญญาวโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา