กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายประยุทธ ยะราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิราทร ยิ่งแมนสม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1