กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายคณิตศาสตร์ จารุการ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอิสระพงษ์ ผลรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิรินภรณ์ สีส่วน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1