กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางไกอำพร คันธจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวตุลากานต์ แสงทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0