กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิประภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอิสระพงษ์ ผลรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายถิรยุทธ สาทำโล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0