งานรับผิดชอบดูแลห้องพิเศษ

งานรับผิดชอบดูแลห้องพิเศษ

นางสาวตุลากานต์ แสงทอง
รับผิชอบดูแลห้องพฤกษศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางลำพูน บุราชรินทร์
รับผิชอบดูแลห้องคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางไกอำพร คันธจันทร์
รับผิชอบดูแลโรงอาหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางคำปุ่น จารุการ
รับผิชอบดูแลห้องการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นายประยุทธ ยะราช
รับผิชอบดูแลห้องสมุด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายถิรยุทธ สาทำโล
รับผิชอบดูแลห้องอาเซียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายนภวัต จันทะนา
รับผิชอบดูแลห้องวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายคณิตศาสตร์ จารุการ
รับผิชอบดูแลห้องพัสดุ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายอิสระพงษ์ ผลรักษ์
รับผิชอบดูแลห้องคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิประภา
รับผิชอบดูแลห้องพละ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวศิรินภรณ์ สีส่วน
รับผิชอบดูแลห้องพยาบาล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายไมตรีจิตร ทองหมื่น
รับผิชอบดูแลห้องธุรการ

นางสาวจิราทร ยิ่งแมนสม
รับผิชอบดูแลห้องพยาบาล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนัทรียา สมสมัย
ดูแลรับผิดชอบห้องธุรการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสันติภพ คันธะจันทร์
ดูแลรับผิดชอบห้องสหกรณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1