ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายคณิตศาสตร์ จารุการ
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางไกอำพร คันธจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายอิสระพงษ์ ผลรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายถิรยุทธ สาทำโล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิประภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายนภวัต จันทะนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวศิรินภรณ์ สีส่วน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายประยุทธ ยะราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจิราทร ยิ่งแมนสม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายไมตรีจิต ทองหมื่น
ครูธุรการ

นางสาวนัทรียา สมสมัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายคำสอน ตุละโก
นักการภารโรง