กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายถิรยุทธ สาทำโล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ