กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวตุลากานต์ แสงทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนภวัต จันทะนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0