กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางลำพูน บุราชรินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนัทรียา สมสมัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1