กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรอินทร์ คันธจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสันติภพ คันธจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0