คณะผู้บริหาร

นายคณิตศาสตร์ จารุการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน