ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอุปการ จารุการ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 15 - 10 ก.พ. 16
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษมศักดิ์ อุทธสิงห์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 18 - 20 ส.ค. 22
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ คันธจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ต.ค. 22 - 20 ก.พ. 29
ชื่อ-นามสกุล : นายประพาส ศรีชัยบาล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 29 - 7 ก.ค. 30
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ ศิลากุล
ตำแหน่ง : อาจาร์ยใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ก.ค. 30 - 30 ต.ค. 35
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.อ.นรินทร์ พานคำ
ตำแหน่ง : อาจาร์ยใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธ.ค. 35 - 30 ธ.ค. 37
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร บัวดก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ธ.ค. 37 - 6 พ.ย. 43
ชื่อ-นามสกุล : นายสุระพงษ์ นามจำปา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 พ.ย. 43 - 30 ก.ย. 54
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ทัศนีย์ แก้วงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 54 - 31 ต.ค. 61
ชื่อ-นามสกุล : -
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :