ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง 25 - 29 สิงหาคม 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 970
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมคามพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 84
สรุปรายการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.38 KB 100
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.36 KB 110
รัฐธรรมนูญ2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.37 KB 98
มาตรฐานครู2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.36 KB 98
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.77 KB 94
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.71 KB 87
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.21 KB 542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.21 KB 121
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.29 KB 112
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.4 KB 97
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.35 KB 93
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธิการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.23 KB 130
คู่มือประเมินสายศึกษานิเทศก์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 114
คู่มือประเมินสายบริหารสพท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 114
คู่มือประเมินสายบริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 141
คู่มือประเมินสายการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 151
คู่มือการประเมิน OBEC AWARDS RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.6 MB 129
คู่มือการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 138
ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พุทธศักราช 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 238
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ผอ.ทัศนีย์ แก้วงาม โรงเรียนบ้านหนองแปก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 162.24 KB 1123