กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุมรักการอ่าน

                              นางอรอินทร์ คันธจันทร์                                
                                               ครู คศ.3                                                     

กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์
นางลำพูน บุราชรินทร์
ครู คศ.3

กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์

    นายอิสระพงษ์  ผลรักษ์
      ครู คศ.2
กิจกรรมชุมนุมกีฬา
 นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิประภา
  ครู คศ.1

 
กิจกรรมชุมนุมสหกรณ์
   นางไกอำพร คันธจันทร์
   ครู คศ.3
กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย
                            นายนภวัต จันทะนา                         
                                     ครู ่คศ.1                                       
กิจกรรมชุมนุมอาเซียน
                    นายถิรยุทธ สาทำโล                       
                              ครู คศ.1                                    

         
กิจกรรมชุมนุมงานช่างงานฝีมือ
            นายคณิตศาสตร์  จารุการ          
                                    ครู คศ.3                                   
กิจกรรมชุมนุมพฤษศาสตร์โรงเรียน

    นางสาวตุลากานต์ แสงทอง
     ครู คศ.3
กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ
   
    นายประยุทธ  ยะราช              นางสาวจิราทร  ยิ่งแมนสม
  ครู คศ.1                                   ครูผู้ช่วย
กิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์ไทย
                            นายสันติภพ คันธจันทร์                          
                                ครู คศ.3                                             
กิจกรรมชุมนุมสหกรณ์โรงเรียน
   นางไกอำพร  คันธจันทร์
   ครู คศ.3
กิจกรรมชุมนุมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
       นางคำปุ่น  จารุการ          
                                                                                   ครู คศ.3