ข้อปฏิบัติในการรับประทาน
ข้อปฏิบัติในการรับประทาน
ข้อปฏิบัติในการรับประทาน

1. การรับประทานอาหารกลางวันจะมีนักเรียนเวรประจำวันไป

    รับหม้อข้าวกับแม่ครัวที่โรงอาหารเวลา 11.50  น.

2. อาหารกลางวัน จัดให้นักเรียนรับประทานในห้องเรียน ผู้มี

    หน้าที่เป็นเวรจะต้อง จัดเตรียมถาด ช้อน- ส้อม ให้เรียบร้อย  ส่วนอาหารนั้นแม่ครัวจะเตรียมไว้ก่อนเวลา 11.40 น. เวลา 11.50 น. ผู้มีหน้าที่เป็นเวรประจำวันให้ไปรับหม้อข้าวกับแม่ครัวที่โรงอาหาร และนำไปบริการแก่สมาชิก ในห้องและรับประทานอาหาร เมื่อทุกคนพร้อม หัวหน้าจึงสั่งให้รับประทานได้ พร้อมกันตามตกลง กันไว้ (คือ โต๊ะของตนเอง)

3. ข้อตกลงในการรับประทานอาหาร

3.1 ไม่ทำอาหารหกเลอะเทอะ ไม่คุยกัน ไม่เคาะช้อน ส้อมในขณะรับประทานอาหาร

3.2  เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน ไม่มูมมาม รับประทานอาหารด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3.3 รับประทานอาหารให้หมดถาดเมื่อยังไม่อิ่มให้แจ้งครูหรือผู้เป็นเวรเติมให้อีก

3.4  เมื่อมีผู้รับประทานอาหารเหลือไม่รักษามารยาทในการรับประทานอาหารให้รายงานต่อครูประจำชั้นเพื่อกำหนดโทษต่อไป

3.5 เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้นำถาดและช้อนส้อมเก็บรวมกันอย่างเรียบร้อย แล้วเวรประจำวันจะนำไปล้างทำความสะอาดต่อไป

3.6 นักเรียนควรรับประทานให้หมดไม่เหลือทิ้งเป็นเศษอาหาร พึงระลึกเสมอว่า มารยาทในโต๊ะอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นนักเรียนควรฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เพราะเป็นกิริยาเป็นเครื่องส่อให้เห็นสกุลของนักเรียนได้ชัดที่สุดทั้งนี้อยู่ในความควบคุมของครูประจำชั้น

3.7 เข้าแถวรับบริการอาหารอย่างมีระเบียบ