ลักษณะความประพฤติไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
ลักษณะความประพฤติไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน

ลักษณะความประพฤติไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ทางโรงเรียนจึงมีมาตรการในการแก้ไขความประพฤติ 

 ไม่เหมาะสมของนักเรียน1. การลักทรัพย์

2. การทำร้ายร่างกาย

3. พกพาอาวุธมาโรงเรียน

4. เล่นการพนัน

5. ทำลายทรัพย์สินส่วนรวมโดยเจตนา

6. เสพสุรา เครื่องดองของเมา หรือยาเสพติด

7. แสดงกิริยาวาจา ลบหลู่ดูหมิ่นครูบาอาจารย์อย่างร้ายแรง

8. แสดงตนเป็นนักเลงอันธพาล

9. ขัดคำสั่งทางโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบวินัย

        10. กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคี