ระเบียบว่าด้วยการแสดงความเคารพ
ระเบียบว่าด้วยการแสดงความเคารพ

ระเบียบว่าด้วยการแสดงความเคารพ

การแสดงความเคารพเป็นการแสดงออกของผู้ได้รับการศึกษาและเป็นผู้มีวัฒนธรรม1. ต้องแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ทุกคนทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

2. เมื่อนักเรียนนั่งหรือยืนอยู่ ครูผ่านมาในระยะใกล้พอสมควรให้แสดงความเคารพโดยการยืนตรง

3. เมื่อเดินสวนทางกับครูให้แสดงความเคารพด้วยการยืนตรง เมื่อครูเดินผ่านไปแล้วจึงเดินผ่านไป

4. เมื่อเดินตามหลังครูไม่ควรเดินขึ้นหน้า หากจำเป็นให้ขออนุญาตก่อนแล้วเดินขึ้นไปทางขวา

5. เมื่อนักเรียนเข้าไปหาครู ให้ยืนตรงในระยะห่างพอสมควรแล้วจึงทำความเคารพ หากครูนั่งอยู่ให้นักเรียนคุกเข่า เมื่อจะกลับให้ทำความเคารพอีกครั้ง

6. เมื่อพูดกับครูต้องใช้ภาษากลาง

7. เมื่อพบครูภายนอกโรงเรียน พึงทำความเคารพด้วยการไหว้และกล่าวคำ สวัสดีค่ะ/ครับ

8. เมื่อมีผู้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้นักเรียนปฏิบัติเช่นเดียวกับปฏิบัติต่อครู

9. ลูกเสือ เนตรนารีให้แสดงความเคารพตามแบบและระเบียบของลูกเสือ