ระเบียบการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
ระเบียบการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ออกนอกห้องเรียน การลา

ระเบียบการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

ออกนอกห้องเรียน การลา1.การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

จะอนุญาตในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นและจะต้องมีผู้ปกครองมารับโดยขออนุญาต จากครูประจำชั้นและผู้อำนวยการโรงเรียนโดยลงชื่อในสมุดบันทึกการขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

2.การออกนอกห้องเรียน

ให้นักเรียนขออนุญาตต่อครูผู้สอนกรณีที่มีความจำเป็นจะออกนอกห้องหรือหัวหน้าชั้น(ในกรณีที่ไม่มีครูอยู่ในห้อง)

ขออนุญาตออก นอกห้องเรียนครั้งละไม่เกิน 2 คน เมื่อกลับมาแล้วคนต่อไปจึงจะออกไปได้

3.การลา

นักเรียนจะหยุดเรียนด้วยเหตุใดก็ตามจะต้องมีจดหมายลาครูของนักเรียน โดยมีคำรับรองของผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบหรือผู้ปกครองแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ก็ได้