ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียน
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียน


ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียน


1. เมื่อมาถึงโรงเรียน นักเรียนแสดงความเคารพคุณครูด้วยการไหว้

2. การเดินในบริเวณโรงเรียนซึ่งไม่มีทางแยกประเภทเป็นทางรถและทางเท้าให้เดินชิดขวา เป็นการฝึกเดินตามกฎจราจร

3. นักเรียนรุ่นน้องต้องเคารพเชื่อฟังรุ่นพี่ นักเรียนรุ่นพี่ต้องมีน้ำใจโอบออ้มอารีช่วยเหลือนักเรียนรุ่นน้องและเป็นตัวอย่างที่ดี แก่น้อง ๆ

4. การพูด ต้องกล่าวด้วยถ้อยคำไพเราะ ไม่พูดคำหยาบ ไม่ส่งเสียงดัง

5. เมื่อมาถึงโรงเรียนตอนเช้า ต้องจัดเตรียมส่งงานตามที่ครูมอบหมาย จัดอุปกรณ์การเรียนไว้ล่วงหน้าให้เรียบร้อย

6. เมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนอีก

7. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมใส่เครื่องประดับและของมีค่า นำของเล่นของใช้ราคาแพงมาโรงเรียน รวมทั้งไม่นำเงินมาโรงเรียนเกินความจำเป็น

8. กรณีกระทำสมบัติหาย  เมื่อไต่สวนแล้วเหตุเกิดจากความประมาท นักเรียนจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย

9. การเข้าแถวเคารพธงชาติ การเข้าแถวก่อนเข้าห้องเรียน การเข้าแถวเพื่อไปเรียนตามห้องเรียนพิเศษนักเรียนพึงระลึกเสมอว่า การเข้าแถวเป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัย

10. การเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นหน้าที่สำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติจึงควรเตรียมตัวเข้าแถวในตอนเช้า โดยฟังสัญญาณจากเพลงมาร์ชของโรงเรียน  ให้ทุกคนทำธุระส่วนตัวให้เสร็จสิ้นเช่น ล้างมือ เข้าห้องน้ำดื่มน้ำ แล้วรีบไปเข้าแถวหน้าอาคารเรียนเพื่อเตรียมตัวเดินไปทำกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนดินแถวเข้าห้องเรียนด้วยความเป็นระเบียบและทำความเคารพครูประจำชั้นก่อน เข้าห้องเรียน