ระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
ระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

ระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยห้องพยาบาล โรงเรียนจัดห้องพยาบาลสำหรับนักเรียนไว้  โดยครูอนามัยของโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมและดูแลการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  เมื่อนักเรียนเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอย่างกะทันหัน การเกิดอุบัติเหตุโรงเรียนจะรักษาพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น หากเจ็บป่วยมาก ทางโรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครองทราบและนำส่งโรงพยาบาล

 

ข้อควรปฏิบัติ

เมื่อรู้ตัวว่าเกิดการเจ็บป่วยต้องแจ้งครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาทราบทันที และขออนุญาตติดต่อครูอนามัยโรงเรียนเพื่อขอยาหรือทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้น