ระเบียบการรักษาความสะอาดโรงเรียน
ระเบียบการรักษาความสะอาดโรงเรียน

ระเบียบการรักษาความสะอาดโรงเรียน


1. ต้องรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

2. ไม่บ้วนน้ำลาย ไม่ทิ้งเศษกระดาษ วัสดุใดที่ทำให้รกหรือสกปรกพื้นห้องเรียน ระเบียง กันสาดบริเวณทั่วไปของโรงเรียนต้องทิ้งขยะที่ทางโรงเรียนจัดไว้

3. เมื่อพบเศษกระดาษหรือเศษวัสดุใดที่สกปรก ควรเก็บไปทิ้งถังขยะ

4. นักเรียนต้องทำหน้าที่เวรรักษาความสะอาดห้องเรียน หรือเขตบริการที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

5. ต้องรักษาโต๊ะ เก้าอี้ให้สะอาด ไม่ขีดเขียนลงบนโต๊ะ- เก้าอี้

6. เมื่อดื่มนม หรือกินขนมแล้วต้องทิ้งกล่องนมหรือห่อขนมลงในที่ทิ้งขยะ การตัดกล่องนมไม่ควรตัดให้ขาดและควรตัดที่ถังรองรับขยะเพราะเมื่อมุมถุงนมขาด จะตกในที่ถังขยะพอดี

7. นักเรียนทุกคนต้องจำละท่องให้ขึ้นใจเสมอว่า โรงเรียนจะสะอาดต้องเริ่มที่ตัวนักเรียนก่อนและพึงสังวรว่าความสะอาดเป็นเครื่องวัดความเจริญของคน

8. คณะกรรมการนักเรียนจะประเมินการรักษาความสะอาดเขตบริการของแต่ละชั้นทุกวันและมีการแก้ไข