เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านหนองแปก


สถาบันการศึกษางามสง่า  

มุ่งนำพาพัฒนามีศักดิ์ศรี

มีคุณธรรมนำสังคมความรู้ดี 

สถาบันนี้คือโรงเรียนบ้านหนองแปก

มีผลงานเชื่อมสัมพันธ์กับชุมชน

นำสังคมวัฒนธรรมนำสืบสาน

โรงเรียนดีเป็นศรีเมืองเปรื่องอุดมการณ์

มุ่งสร้างสรรค์เยาวชนสู่สังคม

***ป่าลำห้วยหนองน้ำงามคุณค่า

ดังปัญญาล้ำเลิศประเสริฐศิลป์

สีปะจำงานสง่าเป็นอาจิน

ช่างเฉิดฉินชมพู-เหลืองเปรื่องศรัทธา

                **(ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม

สร้างสม/ประชาธิปไตย อนามัยสมบูรณ์ )

          **อนามัยสมบูรณ์รวมเป็นหนึ่ง

เรารวมถึงซึ่งพลังอันแกร่งกล้า

สร้างความดีเชิดชูเกียรติก้องธารา

ลือเขตห้าสถาบันเลิศเชิดชูไทย

  (ซ้ำ *** ,  **  , *)   

( ซ้ำ )    ลือเขตห้าสถาบันเลิศเชิดชูไทย