สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน        :         ทักทาย ยิ้มใส ไหว้สวย
    ปรัชญาโรงเรียน           :         ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต
สีประจำโรงเรียน            :          ชมพู  เหลือง