ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                    โรงเรียนบ้านหนองแปก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวอำเภอบุณฑริก 18 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 106  กิโลเมตร โรงเรียนนี้ตั้งขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2516 โดยงบประมาณของสภาตำบลและงบสมทบจากราษฎรในหมู่บ้าน โดยได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นการเบื้องต้น และมีนายอุปการ  จารุการ  เป็นครูใหญ่คนแรกปีพุทธศักราช 2517 เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
                    รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
 
 
ชื่อ – สกุล
 
 
ตำแหน่ง
 
ระยะเวลา
นายอุปการ  จารุการ
นายเกษมศักดิ์  อุทธสิงห์
นายสุวรรณ  คันธจันทร์
นายประพาส  ศรีชัยบาล
นายจันทร์  ศิลากุล
ว่าที่ ร.อ.นรินทร์  พานคำ
นายถาวร  บัวดก
นายสุระพงษ์  นามจำปา
นางสาวทัศนีย์  แก้วงาม
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 1 พ.ค. 15 - 10 ก.พ. 16
 1 พ.ค. 18 - 20 ส.ค. 22
21 ต.ค. 22 - 20 ก.พ. 29
 1 พ.ค. 29 -  7 ก.ค. 30
 8 ก.ค. 30 - 30 ต.ค. 35
15 ธ.ค. 35 - 30 ธ.ค. 37
31 ธ.ค. 37 -  6 พ.ย. 43
13 พ.ย. 43 - 30 ก.ย. 54
  1 ต.ค. 54 - ปัจจุบัน


ข้อมูลทั่วไป
                   ชื่อสถานศึกษา        โรงเรียนบ้านหนองแปก
                   ที่ตั้ง                         หมู่ที่ 2  ตำบล ห้วยข่า อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  34230 
                                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5                            
                                                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
                   เนื้อที่                        มีเนื้อที่  ประมาณ  15  ไร่  62  ตารางวา
                   ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้น อนุบาล  1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่  3
                   เขตพื้นที่บริการ        3 หมู่บ้าน ดังนี้
                                                   Ø  บ้านหนองแปก  หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
                                                   Ø  บ้านคำขุนราษฎร์ หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
                                                   Ø  บ้านหนองหว้าพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
                  อัตลักษณ์โรงเรียน      :         ทักทาย ยิ้มใส ไหว้สวย
                  ปรัชญาโรงเรียน         :         ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต
                 สีประจำโรงเรียน          :         ชมพู  เหลือง
แผนผังโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียน

ดูโรงเรียนบ้านหนองแปกในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
เส้นทางการเดินทาง

ดูโรงเรียนบ้านหนองแปกในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า