มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑. กระบวนการพัฒนา
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน