ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป 1 ซ (โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 18 มกราคม พ.ศ. 2518
งบประมาณ : 180,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 (อาคารประถมศึกษา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีพุทธศักราช 2517
งบประมาณ : 120,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 102/26 ห้องพฤษศาสตร์ /ห้อง Tablet /ห้องคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีพุทธศักราช 2526
งบประมาณ : 659,500 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกิจกรรมสหกรณ์ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีพุทธศักราช 2536
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม จำนวน 5 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีพุทธศักราช 2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 (อาคารธุรการ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีพุทธศักราช 2544
งบประมาณ : 995,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุด/อาเซียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีพุทธศักราช 2551
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนอกอาคาร แบบ สปช. 604/45(ข้างโรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีพุทธศักราช 2552
งบประมาณ : 242,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 (อาคารมัธยมศึกษา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีพุทธศักราช 2553
งบประมาณ : 1,717,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำข้างโรงอาหาร หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป 1 ซ (อนุบาล 1,2 และห้องพยาล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พุทธสถาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรือนเลี้ยงหมู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรือนเลี้ยงไก่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่จอดรถนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม ข้างอาคารธุรการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเซปักตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วข้างโรงเรียนทิศเหนือ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วหน้าโรงเรียนทิศตะวันตก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังน้ำประปาโรงเรียน1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังน้ำประปาโรงเรียน2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..